Rozdělení do sekcí Zavřít verzi pro tisk

Odborný program bude probíhat formou plenárních zasedání a přednášek v těchto základních tematických oblastech:

 1. Nedestruktivní testování v technické praxi (garant: Doc. Ing. Lubomír Grmela, CSc., e-mail: grmela@feec.vutbr.cz)
  Fluktuační procesy v pevných látkách, šumová diagnostika, akustická a elektromagnetická emise, nelineární transportní jevy.
   
 2. Procesy v nerovnovážných nelineárních systémech (garant: Doc. RNDr. Marian Štrunc, CSc., e-mail: strunc@feec.vutbr.cz)
  Nerovnovážná termodynamika, samoorganizace, entropie a informace, chaos, fraktály, predikovatelnost.
   
 3. Fyzika plazmatu (garant: RNDr. Milada Bartlová, Ph.D., e-mail: bartlova@feec.vutbr.cz)
  Modelování a stabilita plazmatu. Transportní, elektromagnetické, optické a termodynamické vlastnosti plazmatu. Diagnostika plazmatu. Nelineární jevy v plazmatu. Vysokoteplotní plazma a fúze, studené plazma.
   
 4. Optoelektronika a nanotechnologie (garant: Prof. RNDr. Pavel Tománek, CSc., e-mail: tomanek@feec.vutbr.cz)
  Klasická a nelineární optika, nanooptika, optoelektronika, fotonika, nanoelektronika.
   
 5. Fyzikální vzdělávání (garant: RNDr. Pavel Dobis, CSc., e-mail: dobis@feec.vutbr.cz)
  Výuka fyziky s podporou informačních a komunikačních technologií (ICT). Modelování a simulace ve výuce fyziky. Možnosti a perspektivy distančního studia, e-learning. Pedagogická diagnostika. Fyzika v nových strukturovaných programech na VŠT.


 1. Nondestructive Testing in Technical Praxis
  Fluctuation processes in solids, noise diagnostics, acoustic and electromagnetic emission, nonlinear transport phenomena.
   
 2. Processes in Nonequilibrium Nonlinear Systems
  Nonequilibrium thermodynamics, selforganization, entropy and information, chaos, fractals, predictivity, synergetics.
   
 3. Plasma Physics
  Plasma modelling and plasma stability. Transport, electromagnetic, optical and thermodynamic properties of plasma. Plasma diagnostics. Nonlinear phenomena in plasma. High temperature plasma and fussion, cold plasma.
   
 4. Optics, Optoelectronics and Nanotechnology
  Classical and nonlinear optics, nanooptics, optoelectronics, photonics, nanoelectronics.
   
 5. Physics Education
  Information and communication technology (ICT) in physics education. Computer modeling and simulation. Possibilities and prospects of the Physics distance education, e-learning. Evaluation in physics education. Physics in new structural study programs at technical universities.